Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprudawolinska.pl Data publikacji strony internetowej: 2015-04-22 . Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-04-22 . Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej. • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Strona  jest w trakcie przebudowy. Do końca 2021 roku strona zostanie dostosowana do wymagań prawnych. Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-26 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Noceń , sp_ruda@pro.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48256317106 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej usytuowana jest pod adresem: Ruda Wolińska 44, 08-117 Wodynie. 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej mieści się w budynku piętrowym. Nawierzchnia przy budynku jest utwardzona i wypłaszczona. Przed budynkiem Szkoły znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia ogólnodostępne przez drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia nie znajduje się podjazd dla wózków. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Sekretariat szkoły znajduje się na piętrze. Schody wewnątrz budynku niedostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zgłoszeniu takiej potrzeby. 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu i pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Szkoły Podstawowej z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę. 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku Szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.