Historia Szkoły

HISTORIA POWSTANIA SZKOŁY
W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

 

SZKOŁA KIEDYŚ… 

Rozwój szkoły w Rudzie Wolińskiej w latach 1918 – 1939

Dnia 1 września 1920 r. przeniesiono szkołę ze wsi Młynki do Rudy Wolińskiej. Trzy lata później podniesiono stopień organizacyjny szkoły z jednoklasowej na dwuklasową w dwuosobowej obsadzie nauczycieli. Przez kilka miesięcy nauka odbywała się w jednym lokalu na zmianę, później Urząd Gminy Wodynie wynajął drugi lokal. W sprzęt i pomoce naukowe zaopatrywała szkoła gminna. W maju 1925 r. rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego.
Do 1927 r. wybudowano i pokryto szkielet piętrowego budynku, budowę przerwano z braku funduszy. Nauka odbywa się w dwóch salach, każda o powierzchni
49 m2. Warunki do nauki były bardzo trudne, ponieważ brakowało okien dubeltowych i pieców grzewczych. Prowizorycznie w każdej sali wybudowano po jednym piecu ceglanym, który nie był w stanie ogrzać całego pomieszczenia. Szkoła posiadała nieogrzewany korytarz a sufit korytarza przykryto jedynie deskami i poprzetykano słomą.
W październiku 1931 r. p. Michał Moniuszko pełniący obowiązki kierownika szkoły rozpoczął aktywne prace nad dalszą budową budynku szkoły. W tym celu został utworzony komitet wykonawczy. Komitet zajął się gromadzeniem funduszy na ten cel. Część pieniędzy wpłynęła z dobrowolnego opodatkowania się po 1 złoty z morgi ziemi od mieszkańców rejonu szkolnego; 200 złotych od Towarzystwa Naukowego w Warszawie, a pozostałą sumę ok. 2000 złotych pokryła Gmina Wodynie.
Najważniejszym wydarzeniem w życiu szkoły w tamtym okresie było poświęcenie gmachu szkolnego, które odbyło się 18 września 1932 r.
W roku szkolnym 1934/35 zasklepiono i wytynkowano korytarz szkolny, postawiono nowe piece kaflowe i zrobiono drzwi z korytarza. Staraniem rodziców zebrano materiał na ogrodzenie szkoły, założono ogródki kwiatowe, rozplanowano boiska szkolne. W dniu 15 kwietnia dziatwa szkolna zasadziła 50 drzewek i krzewów wkoło szkoły.
W latach 1935/36 wykończono w szkole mieszkania nauczycielskie, składające się z 3 pokoi i kuchni.
Na przełomie kolejnego roku szkolnego 1936/37 szkoła została zmieniona z 2 klasowej na 3 klasową, oddziałów – 5, dzieci – 182. Zarząd Gminy z funduszy oświatowych wykończył 3 salę na pierwszym piętrze i inne pomieszczenia, zmieniono również plac szkolny.

Szkoła w okresie okupacji w latach 1939 – 1945

Nauczyciele powołani do funkcji dydaktyczno – wychowawczej w czasie wojny nie mogli tej funkcji zgodnie z powinnością nauczyciela wykonywać. W budynku szkolnym, z takim trudem wybudowanym, kilkakrotnie przez dłuższy stacjonowały czas wojska okupacyjne, które pozwalały sobie na wszystko, nawet na wprowadzanie koni na korytarz i do sal szkolnych. Trzy czwarte placu szkolnego było wyłożone kamieniami, które pod przymusem okupanta zgromadzone zostały przez miejscowych i okolicznych gospodarzy. Kamiennie rozdrabniały specjalne maszyny, następnie rozwożono je na pobliskie drogi.

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły 1946 – 2007

Tuż po zakończeniu wojny w 1946 r. uruchomiono 7 klas. Do siódmej klasy uczęszczało tylko dziesięcioro dzieci. Przez kolejny rok kierownictwo szkoły wraz z rodzicami i starszymi uczniami usunęło gruz (kamienie pozostałość z okresu wojny) z boiska szkolnego, urządzając plac do gier i zabaw. Ponownie posadzono drzewka i krzewy wokół szkoły. Natomiast dziewczęta z klas VI i VII obieliły wapnem ściany pomieszczeń.
Prawie dekadę później, bo 2 maja 1955 r. w naszej szkole zabłysło światło elektryczne. Uczennica kl. VII Głuchowska Irena w imieniu dzieci zredagowała i wysłała list do redakcji „Płomyczka” w Warszawie informując o tym ważnym wydarzeniu.
1 września 1986 r. w związku z likwidacją Punktu Filialnego w Czajkowie do pracy w szkole w Rudzie przybyła p. Krystyna Adamiak. Dla dzieci z Czajkowa zorganizowano dowożenie. W okresie wakacji przeprowadzono prace remontowe w szkole. Zmieniono blachę na dachu, wykonano remont elewacji, przebudowano piece i wymieniono instalację elektryczną.
W dniach 27 i 28 X 1993 r. z Wodyń zwieziono materiał budowlany (pustaki, cegła, belki stalowe) z myślą o rozbudowie szkoły w Rudzie Wolińskiej. Rozbudowę tę rozpoczęto na wiosnę 1995 r. Prace przebiegały szybko i sprawnie. W 1996 r. zmodernizowano instalację wodnokanalizacyjną w całym budynku. W dniu 14 listopada 1997 r. komisja dokonała odbioru instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej oraz nowego skrzydła budynku szkolnego. Wiosną 1999 r. wymieniono okna w całej szkole i wykonano tynki zewnętrzne na starym budynku szkoły. Uczniowie rozpoczęli naukę w nowych salach lekcyjnych. Nasza szkoła wzbogaciła się o 2 klasopracownie nauczania początkowego, duże i przestrzenne łazienki oraz pomieszczenia administracyjne. Stare i wysłużone piece kaflowe zastąpiono nowoczesnym i ekologicznym ogrzewaniem gazowym. W 2004 r. pomalowano elewację na starym skrzydle szkoły i wymieniono drzwi wejściowe.
W kolejnych latach dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wodynie i Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wymieniono ogrodzenie wokół placu szkolnego, wykonano kapitalny remont klasopracowni oraz kuchni wraz z pomieszczeniami magazynowymi.

SZKOŁA DZIŚ…

Współcześnie, po ostatnich reformach w oświacie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej pozostała szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Obecnie w szkole jest 58 uczniów razem z kl. „O” , a nad ich edukacją czuwa 10 nauczycieli. Na terenie szkoły działają organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Oszczędności, Spółdzielnia Uczniowska. Nauczyciele prowadzą społecznie koła zainteresowań praktycznie ze wszystkich przedmiotów.
W ramach działań profilaktycznych i wychowawczych prowadzimy warsztaty i pogadanki wspierające prawidłowy rozwój naszych wychowanków, na które zapraszamy wykwalifikowanych specjalistów z różnych instytucji, uczestnicy tych spotkań brali udział w różnych wyjazdach edukacyjnych, sportowych i turystycznych.
Od kilku już lat uczestniczymy w programie „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Warzywa i owoce w szkole”. W wyniku tych działań uczniowie otrzymują nieodpłatnie mleko, warzywa i owoce. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie dodatkowo otrzymują z „banku żywności” jabłka.
Nasza szkoła ponadto realizuje wiele innych działań, które mają znaczący wpływ na rozwój młodego pokolenia. Promujemy działania wspierające tradycje rodzinne, regionalne, religijne i kulturowe. Organizujemy uroczystości społeczne o zasięgu lokalnym, a także i gminnym. Dużą popularnością cieszy się Piknik Rodzinny organizowany z okazji święta rodziny i choinka szkolna, na którą zawsze przybywa święty Mikołaj. Bardzo uroczyście obchodzimy święta narodowe i rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie wraz z nauczycielami troszczą się o groby uczestników walk z lat 1939-1945 za co w roku 2004 Rada Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała naszej szkole Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Nasi uczniowie przystępują do licznych konkursów i projektów organizowanych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Corocznie uczestniczymy w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, w którym uczniowie nasi zajmują czołowe miejsca i otrzymują wyróżnienia. Uczestniczymy również w innych konkursach gminnych i powiatowych, np. w konkursie ruchu drogowego, w konkursach plastycznych o bezpieczeństwie, a także z wielu innych dziedzin.
W celu dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w kursach skierowanych do kadry nauczycieli oraz do uczniów.
Przez ostatnie lata osiągamy bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu po klasie VI. Zawsze klasyfikujemy się powyżej średniej gminy i powiatu. W 2005 roku uzyskaliśmy najlepsze wyniki w powiecie siedleckim i dzięki temu nasza szkoła znalazła się na I miejscu wśród 52 szkół podstawowych.

Programy edukacyjne „Szkoła Równych Szans”

Od kilku już lat w trosce o wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz lepsze warunki nauki dla naszych uczniów przystępujemy do różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i inne podmioty gospodarcze.
Udział uczniów w zajęciach dodatkowych umożliwia im rozwój zainteresowań i pasji, wpływa na wyrobienie nawyków zdrowotnych i językowych, umożliwia racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego i korzystanie z dorobku nowoczesnej cywilizacji.
Przystąpiliśmy do dwóch edycji projektu „Szkoła Równych Szans. Programy rozwojowe szkół.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W latach 2011-2012 realizowaliśmy projekt „Szkoła Równych Szans. Programy rozwojowe szkół. III edycja.” Natomiast w latach 2012- 2014 projekt „Szkoła Równych Szans. Programy rozwojowe szkół. IV edycja.” Projekty w całości finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym Liderem była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, a Instytucją wdrążającą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Dzięki realizacji projektów szkoła rozszerzyła ofertę zajęć pozalekcyjnych. Projekty, swym zasięgiem obejmowały uczniów wszystkich klas, gdyż proponowane zajęcia odnosiły się do różnych dziedzin nauki i sztuki.
Głównym celem obu projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych.
Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami na zajęciach dodatkowych minimalizowali trudności w uczeniu się, wyrównywali braki edukacyjne, rozwijali swoje zainteresowania i pasje, podnosili swoją sprawność fizyczną, ale również kształtowali wiele cech charakteru, niezbędnych młodemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwijali umiejętności językowe oraz zauważali ogromną przydatność języka angielskiego w ich przyszłym życiu.
Pomocą i wsparciem w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, opieką psychologiczną oraz zajęciami rozwijającymi zainteresowania i zdolności objęto niemalże wszystkich uczniów naszej szkoły.
Uczniom zaproponowano następujące zajęcia dodatkowe:
1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
2) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci z ryzykiem dysleksji;
3) Warsztaty plastyczne;
4) Koło turystyczno-krajoznawcze;
5) Zajęcia przyrodnicze;
6) Koło sportowe
7) Koło języka angielskiego
8) Koło teatralne „Kochamy teatr”
9) Terapia psychologiczna
10) Terapia logopedyczna
11) Terapia integracji sensorycznej
Kilkunastoosobowa grupa uczniów korzystała z zajęć specjalistycznych: terapii sensorycznej, warsztatów psychologicznych i logopedycznych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone były w soboty, mimo to rodzice bardzo chętnie korzystali z zaproponowanych form pomocy i dowozili swoje pociechy bez względu na istniejące warunki atmosferyczne.
Razem w latach 2011-2014 przeprowadzono 1219 godzin różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
Dzięki środkom unijnym nasi uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w 3 czterodniowych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych.
Pierwszy czterodniowy wyjazd w góry odbył się w wakacje 2011r. Uczestnicy wycieczki zwiedzali Kraków, Zakopane, Wieliczkę oraz godzinami spacerowali po szlakach górskich.
IV edycja projektu „Szkoła Równych Szans” rozpoczęła się czterodniowym wyjazdem nad morze w dniach 10-13 lipca 2012r. Uczestnicy projektu zwiedzali piękne polskie miasta takie jak: Toruń, Malbork, Krynicę Morską, Gdańsk, Gdynię i Sopot.
Ostatni wyjazd edukacyjny odbył się w dniach 8-11 lipca 2013r. „Szlakiem Piastowskim” na trasie: Poznań- Gniezno- Biskupin. Uczniowie zobaczyli na własne oczy Wielkopolskę – kolebkę naszej państwowości, tam gdzie powstawała i kształtowała się Polska.
Ponadto uczestnicy projektów dwa razy odwiedzili Warszawę. W Teatrze Muzycznym „Roma” oglądali spektakl „ Alladyn”, zwiedzali Muzeum Techniki i Planetrium, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, uczestniczyli w lekcji muzealnej, świetnie bawili się w nowoczesnym kinie „Cinema Park”.
W czerwcu 2013 roku nasi podopieczni wyjechali do Liwu na pierwszy Festiwal Historii na Zamku, który obejmował czasy II wojny światowej. Zwiedzili również ekspozycję w Muzeum Zbrojowni oraz wieżę obserwacyjną.
Programy wycieczek były bogate i atrakcyjne. Po każdym wyjeździe uczniowie wracali do domu pełni wrażeń, w doskonałych humorach i mnóstwem opowieści do przekazania.
Ponad trzydziestoosobowa grupa uczniów z klas I-VI miała możliwość udziału w 35 systematycznych wyjazdach na basen do Mińska Mazowieckiego połączonych z nauką pływania. Uczniowie pod okiem instruktora doskonalili swoje umiejętności pływackie, uczyli się podstawowych stylów pływania oraz kształtowali swoje nawyki prozdrowotne, które mają ogromny wpływ na profilaktykę skrzywień kręgosłupa.
Za pozyskane z funduszu unijnego środki szkoła została doposażona w sprzęt, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć specjalistycznych. Łączna wartość zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych wynosi 46 134,97 zł.

Projekt unijny „Indywidualizacja nauczania w Gminie Wodynie”

W roku 2013 nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu unijnego „Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Czas na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wartość projektu, który dofinansowany był w całości ze środków unijnych, wyniosła  26710,00 zł.
Projekt systemowy był realizowany od 1 października 2013r. do 30 czerwca 2014 roku, a jego celem było wsparcie rozwoju uczniów klas I-III zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, wyrównywanie i likwidowanie deficytów oraz rozwijanie zainteresowań.
W ramach projektu w szkole realizowane były następujące zajęcia dodatkowe:
–  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ,
– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami na zajęciach dodatkowych minimalizowali trudności w uczeniu się, wyrównywali braki edukacyjne, korygowali istniejące zaburzenia statyki ciała.
Znaczna część środków finansowych (21760,00 zł) została przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, a co za tym idzie na uatrakcyjnienie realizowanych zajęć dodatkowych.