Projekty Zewnętrzne

logo
Program ekologiczny „Spotkania z przyrodą”
Nasza szkoła od czerwca 2015r. realizuje program ekologiczny „Spotkania z przyrodą”. Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Program „Spotkania z przyrodą” powstał w odpowiedzi na problemy naszego środowiska, braku gruntownej wiedzy i niskiej świadomości na temat zagrożeń powodowanych często bezmyślną działalnością człowieka. Potrzebne są działania, które wskazywałyby alternatywne postrzeganie środowiska naturalnego – nie jako „moje, więc mogę zrobić z nim co chcę”, ale jako dobro naturalne, o które należy zadbać dla siebie i przyszłych pokoleń, dla zdrowego ekosystemu. Zaśmiecone, wyniszczone lasy, zanieczyszczone wody powierzchniowe, niewłaściwa działalność rolnicza prowadzą do degradacji tych środowisk. Konieczne jest zatem oczyszczanie najbliższego otoczenia i prowadzenie akcji uświadamiającej o szkodliwości tworzenia dzikich wysypisk śmieci, niekontrolowanego wyrębu lasów, skażenia wód oraz niewłaściwego gospodarowania energią i wodą.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do naszych uczniów, bowiem o środowisko naturalne musimy uczyć się troszczyć już od najmłodszych lat. Wiemy doskonale, że dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o czyste środowisko. Są one bowiem bacznymi i wrażliwymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Potrafią dbać o przyrodę, zapobiegać jej dewastacji, uczyć innych zgodnego współżycia z naturą. W związku z tym poprzez realizację zaplanowanych działań chcemy wyposażyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe w niezbędną wiedzę oraz ukształtować prawidłowe nawyki. Liczymy na to, że podjęte i zrealizowane działania uwrażliwią i pobudzą do aktywności proekologicznej mieszkańców naszej gminy.
Program podzielony został na cztery bloki tematyczne:
Blok I –Ochrona przyrody
Blok II – Odpady
Blok III – Woda
Blok IV – Energia
Otrzymane środki finansowe w znacznej części zostały przeznaczone na doposażenie pracowni przyrodniczej. Placówka zakupiła między innymi: tablicę interaktywną, laptop, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zaplanowanych działań, które w znacznym stopniu uatrakcyjniają prowadzone zajęcia i warsztaty. Ponadto w miesiącu wrześniu uczniowie wyjechali do Puszczy Białowieskiej oraz do pasieki w Żebraczce. Zorganizowano również warsztaty ekologiczne dla rodziców.
Program ekologiczny „Spotkania z przyrodą” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15.370,36 zł.

 

logo
Ogród dydaktyczny „Świat wokół nas – przyrodnicze obserwatorium”
przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
Edukacja ekologiczna zajmuje szczególne miejsce w priorytetach naszej szkoły. Stąd też kiedy tylko pojawiła się kolejna możliwość wzięcia udziału w programie WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” napisaliśmy wniosek na budowę ogrodu dydaktycznego „ Świat wokół nas – przyrodnicze obserwatorium”.
Ogromna radość towarzyszyła całej społeczności szkolnej, gdy otrzymaliśmy informację, że projekt uzyskał pozytywną akceptację Zarządu Funduszu, a w związku z tym dofinansowanie na realizację zadania.
Ogród został usytuowany w pobliżu zadrzewionej części placu szkolnego wśród drzew iglastych i liściastych tworzących tzw. „lasek przyszkolny”. Wybrany teren został zmodernizowany (oczyszczony, wyrównany) oraz częściowo wyłożony kostką brukową.
Środki z dotacji przeznaczyliśmy na zakup i montaż gier edukacyjnych i stołu z ławkami.  Dla naszych skrzydlatych sprzymierzeńców zamontowaliśmy na drzewach budki lęgowe i karmniki oraz dokonaliśmy nasadzeń roślin, które oznaczyliśmy informacyjnymi tabliczkami. Bogactwo ogródkowych roślin przyciągnie wiele owadów i innych zwierząt, co będzie dodatkowym atutem tego miejsca.
Przyszkolny teren na wiosnę zmieni się w zieloną, żywą pracownię, miejsce przyjemnego zdobywania wiedzy, odkrywania tajemnic przyrody, wyzwalania aktywności badawczej i łączenia teorii z praktyką.
Ogród będzie miejscem nie tylko nauki, ale  i odpoczynku, dającym możliwość organizacji na jego terenie uroczystości szkolnych czy klasowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki niemu zyskała estetyka terenu naszej szkoły.
Z przyjemnością informujemy, że elementy małej architektury, gry edukacyjne, różne gatunki roślin czekają na młodszych i starszych odkrywców nauki w otoczeniu fauny i flory ziemi wodyńskiej.
 Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej – zadanie nieinwestycyjne 2016-EE-20″. Celem zadania jest podwyższenie standardu edukacji ekologicznej. Koszt całkowity zadania 31.539,99 zł (89 % dotacja z WFOŚiGW w Warszawie oraz 11 % środki finansowe Gminy Wodynie).

 

logo_ue1
logomazowsze
logo_FE
Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Szkoła Równych Szans – VI edycja”.
Naszym Liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, a instytucją wdrążającą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje ten projekt  wraz z gminami Jabłonna Lacka, Klembów, Kozienice, Poświętne, Przasnysz, Radzymin, Repki, Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów  i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE: 3. 222 967,45 zł. Całkowita wartość projektu 4.028.709,31zł.
 Realizację projektu zaplanowano na okres  od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2017r.
Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami na zajęciach dodatkowych będą minimalizować trudności w uczeniu się, wyrównywać braki edukacyjne, rozwijać zainteresowania i pasje.
            Udział w zajęciach dodatkowych umożliwi wszystkim dziewczynkom i chłopcom w równym zakresie na osiągnięcie ich osobistego sukcesu zgodnie z zasadą równości płci oraz nauczy efektywnego zagospodarowania czasu wolnego.
            Pomocą i wsparciem w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zajęciami rozwijającymi zainteresowania  i zdolności zostało objętych w bieżącym roku szkolnym 43 uczniów, w tym 21 dziewczynek i 22 chłopców.
Do uczniów adresowane są następujące zajęcia dodatkowe:
1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy I, II, III, V, VI;
2) Koło matematyczne dla klas II-III i IV-VI;
3) Koło przyrodnicze dla uczniów klas II-III;
4) Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI;
5) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy III i VI;
6) Koło języka angielskiego dla klas IV-V;
7) Koło informatyczne dla klas II-V;
8) Terapia logopedyczna,
9) Terapia integracji sensorycznej,
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć. Realizowane zajęcia odbywają się bez kierowania się stereotypami płci, zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn.
Całkowita wartość naszego projektu wynosi 96 679,00zł. wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi 89 599,00zł.
Znaczna część środków finansowych zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć oraz na organizację 4 wyjazdów edukacyjnych do Warszawy i okolic.