Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że trwa rekrutacja dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 oraz uczniów do klas starszych.
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz nabór i rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 uwzględnia:
1. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6- letnie – rocznik 2014
2. Prawo dziecka 5,4,3 letniego do korzystania z wychowania przedszkolnego – rocznik 2015, 2016, 2017
3. Dzieci w wieku powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym został odroczony obowiązek szkolny
4. Obowiązek szkolny od 7 roku życia – rocznik 2013.
 
Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego
20 – 28 lutego 2020 r.  – Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
2 – 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 – Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23 marca 2020 r., godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
31 marca 2020 r., godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego
We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
-dziecko z rodziny wielodzietnej,
-dziecko z niepełnosprawnością,
-dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
-dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
-dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
Kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r.
Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego?
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.
Składanie zgłoszeń do I klasy szkoły podstawowej
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, które będzie uczęszczało do naszej szkoły, przyjęte zostanie do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
Wzór zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Składanie wniosków kandydatów do szkoły podstawowej na wolne miejsca
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.
Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz.  U.  z  2019 r. poz.   1148,   1078, 1287,  1680,  1681, 1818, 2197, 2248).
 
W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
-zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
-dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu,
-w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
-zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).
 
W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 25 6317106).
Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu w stołówce szkolnej wynosi 2,80 zł (może ulec zmianie).
Pliki do pobrania:
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej
Wniosek o przyjecie do klasy I- spoza obwodu
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola
Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola- spoza obwodu Gminy 

Komentowanie zostało zablokowane.