Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Wyprawka szkolna 2015/2016 -ważne informacje

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie rządowym „Wyprawka szkolna 2015” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł netto na osobę
w rodzinie.

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
W wyjątkowych sytuacjach z pomocy mogą również skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 574 zł netto. Istnieją tutaj jednak dwa warunki przyznania pomocy:
1) w rodzinie ucznia musi zajść jeden z powodów, będących podstawą do udzielenia pomocy społecznej, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej)
na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
2) liczba uczniów, którzy skorzystają z tego wariantu pomocy, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2015/2016 we wskazanych powyżej rodzinach
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
3) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do; klas III,V, i VI szkoły podstawowej nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 225 zł
4) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie podręczników -RW
Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły.
Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.
Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

Komentowanie zostało zablokowane.