Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że trwa rekrutacja dzieci do klasy I oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz nabór i rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 uwzględnia:
1. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6- letnie – rocznik 2015
2. Prawo dziecka 5,4,3 letniego do korzystania z wychowania przedszkolnego – rocznik 2016, 2017, 2018
3. Dzieci w wieku powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym został odroczony obowiązek szkolny
4. Obowiązek szkolny od 7 roku życia – rocznik 2014.
Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego
17 – 26 lutego 2021 r.  – Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
1 – 12 marca 2021 r. do godz. 15.00 – Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 – 19 marca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych do nich dokumentów.
22 marca 2021 r., godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
2 kwietnia 2021 r., godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego
We wszytych państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
• dziecko z rodziny wielodzietnej,
• dziecko z niepełnosprawnością,
• dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
• dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
• dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
Kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r.
Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego?
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.

 

                          WAŻNE!

Organ prowadzący umożliwia od nowego roku szkolnego 2021/2022 wydłużenie pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej do godziny 15.00 (obecnie oddział przedszkolny funkcjonuje do godziny 13.15).
Wydłużenie funkcjonowania oddziału przedszkolnego nastąpi pod warunkiem zgłoszenia takiej woli przez przynajmniej 5 rodziców (względy finansowe).
Informuję, że pobyt dziecka w godzinach 13.00 – 15.00 będzie płatny. Stawka będzie wynosiła 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Składanie zgłoszeń do I klasy szkoły podstawowej
Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
Dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, które będzie uczęszczało do naszej szkoły, przyjęte zostanie do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodzica.
UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
Wzór zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej:
1 – 12 marca 2021 r. do godz. 15.00 – Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15 – 19 marca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych do nich dokumentów.
22 marca 2021 r., godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
2 kwietnia 2021 r., godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Składanie wniosków kandydatów do szkoły podstawowej na wolne miejsca
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej jest dostępny do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
              Informacje dodatkowe dotyczące obowiązku szkolnego
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i edukacja szkolna 6-latków.
Zgodnie z ustawą, od kilku lat obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7. roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.  U.  z  2020 r. poz.   910 ze zm.).
W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
• zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka,
• dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) do wglądu,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu,
• w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
• zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I (do okazania w terminie późniejszym po decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły).
W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 25 631-71-06).
Uczniowie szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Obecnie cena jednego obiadu w stołówce szkolnej wynosi 2,80 zł.
Pliki do pobrania:
1. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – spoza obwodu szkoły.
3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego z obwodu gminy.
5. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – spoza obwodu gminy.

Komentowanie zostało zablokowane.