Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Zapytanie ofertowe

Szczegóły zapytania w załączniku: Zapytanie ofertowe-wycieczki 2017

Ruda Wolińska, dnia 28 kwietnia 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

dotyczy wykonania usługi: 

organizacja wyjazdów edukacyjnych

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WM 2014 – 2020.

 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej  zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i opiekunów Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej w ramach realizacji  projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja” w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej,

 Ruda Wolińska 44,  08-117 Wodynie,

NIP: 821-19-62-591

tel/fax (25) 6317106

e-mail: sp_ruda@pro.onet.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do Warszawy i okolic, w zakresie opisanym szczegółowo poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzech wyjazdów edukacyjnych dla uczniów  i opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.

KOD CPV:

63511000-4 – Organizacja wycieczek

 

 1. Uczestnicy Wyjazdów:

1) Wyjazd edukacyjny do Warszawy i Powsina

 1. a) ze strony Zamawiającego: 25 uczniów klas 2-6 Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,

b)ze strony Zamawiającego: 3 opiekunów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Łącznie – 28 osób

 

Planowany termin Wyjazdu:  do 31 maja 2017r. w dni nauki szkolnej (najbardziej dogodnym dniem tygodnia jest środa).

 

2) Wyjazd edukacyjny do Warszawy

 1. a) ze strony Zamawiającego: 25 uczniów klas 2-6 Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,

b)ze strony Zamawiającego: 3 opiekunów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Łącznie – 28 osób

 

Planowany termin Wyjazdudo 20 czerwca 2017r. w dni nauki szkolnej (najbardziej dogodnym dniem tygodnia jest środa).

 

3) Wyjazd edukacyjny do Warszawy

 1. a) ze strony Zamawiającego: 30 uczniów klas 2-6 Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,

b)ze strony Zamawiającego: 3 opiekunów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

Łącznie – 33 osoby

 

Planowany termin Wyjazdudo 30 września 2017r. w dni nauki szkolnej.       

 

Ww. terminy wyjazdów mogą być zmienione na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie do 30.09.2017r., bez uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja wymaga formy pisemnej.

 

 1. Na kompleksowe wykonanie wyjazdów edukacyjnych, składać się będzie:

 

1) Wyjazd edukacyjny do Warszawy i Powsina – 25 uczniów i 3 opiekunów

 1. a) Transport uczestników z Rudy Wolińskiej (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44 z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób wymienionych w pkt. I.
 2. b) Pałac w Wilanowie:
 • bilety wstępu (zwiedzanie pałacu i parku),
 • przewodnik,
 • zajęcia edukacyjne dla 2 grup (dostosowane do wieku uczestników),
 1. c) Ogród Botaniczny w Powsinie (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie):
 • bilety wstępu,
 • przewodnik,
 • zajęcia warsztatowe dostosowane do wieku uczestników,
 1. d) Obiad dwudaniowy + napój
 2. e) Transport powrotny do Rudy Wolińskiej
 3. f) Wszystkie pozostałe ewentualne opłaty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów, kosztów z tytułu opłat i kar, nałożonych na niego przez właściwe organy, opłaty parkingowe itp.

 

 

2) Wyjazd edukacyjny do Warszawy – 25 uczniów i 3 opiekunów

 1. a) Transport uczestników z Rudy Wolińskiej (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44 z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób wymienionych w pkt. I.
 2. b) Park Łazienkowski:
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • przewodnik (2 grupy),
 • zajęcia warsztatowe dostosowane do wieku uczestników,
 • audio przewodnik
 1. c) Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa:
 • bilety wstępu- zwiedzanie wystawy czasowej,
 • zajęcia warsztatowe dostosowane do wieku uczestników (podział na 2 grupy),
 1. d) ZOO:
 • bilety wstępu dla wszystkich uczestników
 1. e) Obiad dwudaniowy + napój
 2. f) Transport powrotny do Rudy Wolińskiej
 3. g) Wszystkie pozostałe ewentualne opłaty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów, kosztów z tytułu opłat i kar, nałożonych na niego przez właściwe organy, opłaty parkingowe itp.

 

3) Wyjazd edukacyjny do Warszawy – 30 uczniów i 3 opiekunów

 1. a) Transport uczestników z Rudy Wolińskiej (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44 z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób wymienionych w pkt. I.
 2. b) Cinema Park:
 • bilety wstępu dla wszystkich uczestników,
 1. c) Muzeum Etnograficzne:
 • bilety wstępu do zwiedzanych miejsc,
 • zajęcia warsztatowe
 1. d) Muzeum Kolejnictwa
 • bilety wstępu,
 • przewodnik,
 • lekcja muzealna dostosowana do wieku uczestników
 1. e) Obiad dwudaniowy + napój
 2. f) Transport powrotny do Rudy Wolińskiej
 3. g) Wszystkie pozostałe ewentualne opłaty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów, kosztów z tytułu opłat i kar, nałożonych na niego przez właściwe organy, opłaty parkingowe itp.

 

Przejazd: Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom/uczestniczkom wyjazdu edukacyjnego własnym lub udostępnionymi przez firmę przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób (tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1414 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy, Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 874 z późn. zm.). Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in. licencję przewoźnika oraz zobowiązać się do zapewnienia autokaru sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

Ponadto autokar musi:  posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz posiadać sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz nagłośnienie.

Autokar musi zabezpieczać ilość miejsc odpowiednią do ilości uczestników. W razie awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w ciągu 1-1,5 godziny (w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych). W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni środka transportu oraz kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

 

 1. Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

– uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

– pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – załącznik nr 2.

 

 1. Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący uprawnień wymaganych prawnie do świadczenia usług turystycznych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

 

Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

– zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym

4)dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

 1. a) formularz ofertowy – wg załącznika nr 1
 2. b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 2
 3. c) oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg załącznika nr 3
 4. d) kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

– zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia: nie później niż do 30 września 2017r.

 

 1. Dopuszczalność składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Kryterium wyboru oferty- oceny ofert

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena – waga 100%,

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru:

C = (Cmin / Cof) x 100 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cof – cena badanej oferty.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Cena podana w ofercie: Wykonawca podaje cenę brutto wraz z podatkiem VAT. Powyższa cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (tj. koszty transportu, koszty przewodników, ceny biletów wstępu, koszt wyżywienia, opłaty parkingowe, koszt zajęć warsztatowych itp.)

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane świadczenia.

Wykonawca po zrealizowaniu umowy wystawi fakturę. Należności z tytułu wykonanego zamówienia będzie płatne na konto umieszczone na fakturze w terminie 30 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.

 

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania.

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza również możliwość negocjacji ceny.

W szczególnych okolicznościach Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem uzasadnienia do publicznej wiadomości.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy w sprawie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 1. Wymagania dot. Zawartości oferty – dokumenty, które należy dostarczyć
 2. a) formularz ofertowy – wg załącznika nr 1
 3. b) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 2
 4. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg załącznika nr 3
 5. d) kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem):

– zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa

 

1) Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

 

2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

3) Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

ofertowego

 

4) Zawartość oferty

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • zawierać czytelny podpis wykonawcy,
 • wycenę zamówienia brutto.
 • cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7) W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8)  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sprudawolinska.pl

 

 1. Miejsce, termin i sposób składania ofert

 

Oferta powinna być przesłana do dnia 12 maja 2017r. do godziny 14:00,  pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej –e-mail:   sp_ruda@pro.onet.pl (skan opieczętowanej i podpisanej oferty wraz z podpisanymi załącznikami)
 • dostarczona na  adres:

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Ruda Wolińska 44

08-117 Wodynie,

lub złożona  w sekretariacie szkoły.

Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1)  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 3)  Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Wiesława Rolewicz –tel. 666 339 808

 

Zmawiający zaprasza do złożenia oferty.

 

Koordynator:

Wiesława Rolewicz

Komentowanie zostało zablokowane.