Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Brak Zdjęć

zapytanie ofertowe

logo

        Ruda Wolińska, dnia 6 lipca 2017r.
Zapytanie ofertowe nr 2/2017
dotyczy zakupu i dostawy pomocy dydaktycznej
na potrzeby realizacji zajęć
 
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie zasady konkurencyjności – rozeznanie rynku zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WM 2014 – 2020.
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy pomocy dydaktycznej  na potrzeby realizacji zajęć do Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej w ramach realizacji  projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja” w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej,
 Ruda Wolińska 44,  08-117 Wodynie,
NIP: 821-19-62-591
 tel/fax (25) 6317106
e-mail: sp_ruda@pro.onet.pl
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputera przenośnego  na potrzeby realizacji zajęć  prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans – VI edycja”  realizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej”.
KOD CPV:
30213100-6 Komputery przenośne,
 1. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:
Dostawa komputera przenośnego powinna być zrealizowana w terminie 21 dni od dnia wyboru oferty, do Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44, 08-117 Wodynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  podanym w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Pomoc dydaktyczna będzie dostarczona przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, według ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy.
Pomoc dydaktyczna musi być fabrycznie nowa i wolna od wad. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji i instrukcji obsługi w języku polskim.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2) Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie określonym w przedmiotowym  zapytaniu
3) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
6) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
7) Wyrażą zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt – złożenie oferty jest uznawane za wyrażenie zgody.
 1. Zakres wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – załącznik nr 3.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego
2)  Zawartość oferty
Oferta powinna:
 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • zawierać czytelny podpis wykonawcy,
 • wycenę zamówienia brutto.
 • cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
 2. b) Oświadczenie Oferenta o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3)
 3. c) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik nr 4)
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. Warunki płatności:
   1) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane świadczenie.
  2) Wykonawca po zrealizowaniu umowy wystawi fakturę.
  3) Należność z tytułu wykonanego zamówienia będzie płatna na konto umieszczone na fakturze w terminie 30 dni po przedłożeniu rachunku/faktury, po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej oraz po podpisaniu Protokołu odbioru.
 1.  Kryterium wyboru oferty:
      W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena – waga 100%,

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru:
C = (Cmin / Cof) x 100 pkt.
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
        Cena podana w ofercie: Wykonawca podaje cenę brutto wraz z podatkiem VAT. Powyższa cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (tj. koszty transportu, itp.)
W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania.
W szczególnych okolicznościach Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z podaniem uzasadnienia do publicznej wiadomości.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Miejsce, termin i sposób  złożenia oferty:
1) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 26.07.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, 08-117 Wodynie, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1, do którego należy przedłożyć Załącznik Nr 2.
2) Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zakup pomocy dydaktycznej na potrzeby realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans – VI edycja”
3) Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: sp_ruda@pro.onet.pl.
4) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
5) Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne  z akceptacją zawartych w nim zapisów.
6)  Oferent  może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7)  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8) Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
9)  W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1) Weryfikacja ofert  zostanie przeprowadzona do dnia 27.07.2017r. w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, 08-117 Wodynie.
2)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3)  Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Załączniki:
Załączniki:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2
3.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 3
4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 4
5.Wzór umowy – załącznik nr 5
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Wiesława Rolewicz, tel. 666339808,   
e – mail: sp_ruda@pro.onet.pl,
 
Wiesława Rolewicz
                                                                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudzie Wolińskiej
Szczegóły oferty i załączniki dostępne: Zapytanie- laptop -SRS

Komentowanie zostało zablokowane.